Chmury Chmury Chmury Chmury Chmury Balony Balony Balony

Co robimy

Nasze Przedszkole działa od 1 września 2000r. na podstawie wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Urzędu Gminy Porąbka.

MISJA PRZEDSZKOLA

Jesteśmy placówką otwartą na nowości, wdrażającą w pracy z dziećmi nowe trendy dotyczące pracy zarówno wychowawczej, jak i dydaktycznej. Nie stronimy jednak od form i metod wypracowanych i sprawdzonych przez wiele pokoleń nauczycieli przedszkoli.

Naszym priorytetem jest zapewnienie podopiecznym bezpiecznych warunków zabawy, nauki i wypoczynku oraz dbałość o ich dobry nastrój. Staramy się, by w przedszkolu panowała atmosfera pozwalająca dzieciom czuć się jak w domu, a tym samym darzyć zaufaniem pracujących tu dorosłych i zwracać się do nich zarówno w chwilach radości jak i smutku, czy ewentualnie zaistniałych problemów.

Zwracamy uwagę na wszechstronny rozwój dziecka, zaś szczególny nacisk kładziemy na kształtowanie u małego człowieka poczucia jego wartości, otwartości, kreatywności nie zapominając o budzeniu u niego szacunku do osób, w otoczeniu których wzrasta, jak również uznawaniu ich równych praw w zabawie i codziennym życiu.

Troszczymy się o przybliżanie dzieciom nowinek współczesnych nam czasów, ale wracamy także do starych, dobrych tradycji zarówno regionalnych jak i państwowych. Uważamy bowiem, iż wdrażanie zasad moralnych oraz wychowanie w szacunku dla rodziny, tradycji, zwyczajów i obrzędów pozwala kształtować nam od najmłodszych lat człowieka prawego, uczciwego, mającego poczucie bezpieczeństwa oraz przywiązania do własnej rodziny i Ojczyzny, dbającego o dobro własne i wspólne.

Dzięki tym staraniom dziecko w naszym przedszkolu:

 • czuje się bezpiecznie, jest optymistyczne, wesołe, otwarte,
 • jest akceptowane takie, jakie jest,
 • ma możliwość indywidualnego rozwoju i osiąga sukces,
 • jest ciekawe poznawczo i aktywne twórczo, kreatywne, chętnie podejmuje nowe wyzwania,
 • uczy się dostrzegać swoje mocne strony, buduje pozytywny obraz samego siebie,
 • uczy się dostrzegać potrzeby innych ludzi, współpracować z innymi,
 • poznaje swoje prawa i obowiązki,
 • osiąga dojrzałość szkolną na wymaganym poziomie, gwarantującą z powodzeniem rozpoczęcie nauki w szkole.

WIZJA PRZEDSZKOLA

Cele ogólne:

 • Przedszkole dba o harmonijny oraz wszechstronny rozwój dzieci odpowiednio do ich indywidualnych potrzeb i możliwości.
 • Placówka zapewnia warunki do aktywnego i twórczego nabywania wiadomości, umiejętności i postaw w zakresie co najmniej podstawy programowej.
 • Przedszkole podejmuje działania odnoszące się do indywidualnych cech rozwojowych wychowanków i zapewniające optymalny ich rozwój.
 • Przedszkole podejmuje działania na rzecz środowiska lokalnego, w którym się znajduje.
 • Zarządzanie przedszkolem zapewnia jego sprawne funkcjonowanie i jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, polityką oświatową państwa i przyjętą koncepcją rozwoju.